เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน โรงเรียนบ้านคล้ มิตรภาพที่226 ไ้ด้รับการอบรมPLC.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

พิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาน

ศึกษาดูงานเติมพลังการขับเคลื่อนกระบวรการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญActive learning

ศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป ศก 3

ศึกษาดูงานเติมพลังการขับเคลื่อนกระบวรการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active learning โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่” โรงเรียนบ้านจาน

เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านจาน กลุ่มเครือข่ายทักษิณกันทรารมย์ นำโดย นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านจานจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชาวบ้านจาน ได้ตระหนักถึงโทษและจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งซื้อ ขาย และเสพ อีกทั้งในวันเดียวกันนี้ยังจะได้รำลึกถึงสุนทรภู่ ผู้เป็นกวีเอกของไทย และเห็นถึงคุณค่าของภาษาไทยจากผลงานอันมีชื่อเสียงของท่าน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ อาทิ การวาดภาพระบายสี การจัดป้ายนิเทศชั้นเรียน การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำขวัญ การแข่งขันตอบปัญหา และการแข่งขันท่องบทอาขยาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓/ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖/ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  เป็นต้น

โรงเรียนบ้านจาน ขอขอบคุณตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมให้โอวาทนักเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วิถีปฏิบัติโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกเดือน
กิจกรรมจิตศึกษา

วิถีปฏบัติ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
การเข้าแถว
คาราวะธรรม
วิถีปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ครู นักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายพัฒนศักดิ์ บางใบ
พร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรม
ต้านสารเสพติดโลก ในกิจกรรมมีการแข่งขัน คัดลายมือ ขับเสภา วาดภาพ
ระบายสี เขียนเรียงความ จัดนิทรรศการสุนทรภู่ และ ต้านสารเสพติด
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560
เจ้าของโครงการ คุณครูภัทรกฤต แจ้อุบล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์ โดย คุณครูสุกานดา  สมพงษ์

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

การพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์ วรโพด ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ สพป.ศก.1 เพื่อนำแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน

กิจกรรม”รำลึกบรมครูกลอนสุนทรภู่”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม “รำลึกบรมครูกลอนสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายสมบูรณ์ โมทะจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีการแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น การแสดงละครเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การประกวดวาดภาพระบายสี

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนคนใหม่คือ เด็กหญิงธัญเรศ สีดามาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3