ภาพความสำเร็จโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้สรุปภาพความสำเร็จและความภูมิใจ จากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้

อ่านเพิ่มเติม ภาพความสำเร็จโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งปีการศึกษา 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ 27 เมษายา 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์ วรโพด ได้นำคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ประชุมผู้ปกครอง2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดประชุมผู้ปกครองเสริมสร้างความเข้าใจ กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีบายศรีสู่ขวัญ จบการศึกษานักเรียนชั้น ป.6

วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว จัดงานบายศรีสู่ขวัญนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6

ทัศนศึกษาวังน้ำเขียว2560

วันที่ 15-16 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ทัศนศึกษาวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  แต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และหาทุนซื้อรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์  เสนาะ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๐

นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี  และผู้มีจิตศรัทธาที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

แซมซาย หลบดุง

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า ร่วมจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ และในการนี้ได้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

สืบสานประเพณีสงกรานต์

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี รดน้ำขอพรเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ “เทศกาลปีใหม่ไทย”

 

การประชุมเตรียมการทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐