ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
• ห้องสอบที่ 1

– นางสาวพจนา ปลังนวน
– นายคหพลพัชร์ ชัยชัชชญาพงศ์
– นางสาวอนุชยา ภิญโย
– นางสาววิลาวรรณ สมเพ็ชร
– นายณลงกรณ์ งามมาก
– นางสาววราภรณ์ ภิญโย
– นายอดิศักดิ์ บุญมาก
• ห้องสอบที่ 2
– นางสาวอลิษา เภาแก้ว
– นางสาวอัจฉราพันธ์ ไชยเทพา
– นายพัชรพล วันทะวงษ์
– นางสาวจิราภรณ์ บุญธรรม
– นางสาวหนึ่งฤทัย ปาระมัติ
– นางสาวสุภาพร ถ้ำทอง
– นางสาวสุพรรษา อินแก้ว
• ห้องสอบที่ 3
– นางสาวนวรัตน์ ปรารถนา
– นายพิชชากร บุดดีสุข
– นายโภคิน เถาว์คูณ
– นางสาวเกษศิริ นงค์สันเทียะ
– นางสาวจิรนันท์ วงษ์โสภา
– นายนพณัฐ เบ้าทอง

กำหนดสอบ
– วันที่ 10 เมษายน 2563

หลักฐานที่ต้องนำมา
– บัตรประจำตัวประชาชน

** สามารถดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม
ได้ที่ 
https://bit.ly/2Jr6uoV **

ประกาศสอบครูธุรการ

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านซำโพธิ์

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ทรงค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประกาศรับสมัครครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน