สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1ติดตามผลทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมช่วงโควิด 19

สำรวจข้อมูลการเรียนทางไกลออกเยี่ยมบ้าน /เก็บข้อมูล/ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง /แนะนำช่องทางการรับชม

โรงเรียนบ้านมะกรูดรับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้คณะครูสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน เตรียมความพร้อมเรียนทางออนไลน์ และศึกษาวิธีการแก้ปัญหาความไม่พร้อมเรียนทางออนไลน์ การพบปะผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ได้รับการตอบรับทางผู้ปกครองเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนทางออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙

ผู้ อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะกรูด

วันที่ 7 เมษายน 2563 ผอ.สพป.ศก.1 มาตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนเนื่องจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ วาตภัย

การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนบ้านมะกรูดได้มอบทุนการศึกษาเป็นทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง ร่วมเกี่ยวข้าวที่นาโรงเรียนบ้านมะกรูด

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายวรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด คณะครูและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้านมะกรูด ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านมะกรูดร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

พัฒนาโรงเรียนบ้านมะกรูด

นายวรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด คณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกรูด ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านมะกรูด