ต้อนรับคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนศีล ๕ โรงเรียนบ้านยางุมใหญ่

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่

แปลงหลุมปลูกพริก
แปลงผักบุ้ง
โรงเพาะเห็ดนางฟ้า

กิจกรรมครูและนักเรียนพัฒนาบริบทโรงเรียน

ต้อนรับคณะมอบชุดกีฬาและทุนให้กับนักเรียน

ร่วมพิธีเปิดต้านภัยยาเสพติดบ้านดอนโก ๒๙ พ.ค. ๖๒

ประชุมผู้ปกครอง ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๒

พัฒนาโรงเรียน วันที่๒๗ พ.ค. ๖๒ โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่