โครงการอบรมสมาธิสร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย

ด้วย โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ได้จัดอบรมโครงการสมาธิสรา้งปัญญาเพื่อเด็กไทย โดยได้รับการอบรมจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 161 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ เพื่อฝึกสมาธิให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและสามารถใช้สมาธิในชีวิตประจำวันด้วยการมีสติ

กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การควบรุมโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี

พิธีเปิด”สระว่ายน้ำรมใจสร้างปัญญา”

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีเปิด”สระว่ายน้ำรวมใจสร้างปัญญา” โดยท่านว่าที่ร้อยตรีดร.ทวีศักดิ์ งามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเมืองสวนสมเด็จฯ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ร่วมในพิธีเปิด และท่านประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐น. เพื่อให้เด็กได้แสดงออกในเวทีที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี

ศิษย์เก่าผู้ใจบุญ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นางสาวศรีวรรณ โมทะจิต ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ได้มาทำบุญในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 3 ธันวาคม ได้เลี้ยงอาหารกลางวันคือข้าวมันไก่และผลไม้ให้กับเด็กนักเรียน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นายลิขิต จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ขอขอบคุณนางสาวศรีวรรณ โมทะจิตเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบความรัก ความเมตตาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำทุกคน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดศรีสะเกษ บริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นายผดุงศักดิ์  เบ้าทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแผนกตัดผมชาย ได้ออกหน่วยปฏิบัติและได้ให้บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นายลิขิต  จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำขอขอบคุณทางศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดศรีสะเกษ จะได้เข้ามาให้บริการดีๆ อีกเช่นเคย

โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำเข้าร่วมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

นายลิขิต  จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ คณะครู พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยทางโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงฟ้อนรำในชุด “ออนซอนอีสาน” อีกด้วย

แม่ชีใจบุญ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ เวลา 15.00 น. ได้มีแม่ชีและคณะจากกรุงเทพมหานคร มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำให้การต้อนรับเป็นอย่างดี สำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับมีจำนวน 21 ทุน มอบให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน 21 คน อีกทั้งยังได้มอบกระเป๋าเป้สะพายหลังและขนมให้กับนักเรียนทุกคนอีกด้วย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ขอกราบขอบพระคุณแม่ชีและคณะเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มีความเมตตามอบทุนการศึกษาเล่าเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำในครั้งนี้

 

โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ จัดโครงการอบรมทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน

นายลิขิต จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ จัดโครงการอบรมทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างให้นักเรียนได้พัฒนาและฝึกทักษะชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแสวง เชื้อทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

๑.โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

๒.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

๓.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑

๔.โรงเรียนบ้านหมากเขียบ

๕.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)

ในวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

 

 

 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ประธานกลุ่มเมืองสวนสมเด็จ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน นายลิขิต จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ