Big Cleaning Day วันทำความสะอาดโรงเรียน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกในเรื่องความสะอาด สร้างความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย

อีกทั้ง เป็นการเตรียมพร้อมสถานที่พักสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ช่วยกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน และทำความสะอาดร่างกาย ก่อนเข้าชั้นเรียนตามปกติ

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562 โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 10 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก และ พิพิธภัณฑ์พญานาค จังหวัดยโสธร

การทัศนศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพถึงสถานศึกษาด้วยความปลอดภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดย ข้าราชการครูรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในภาคเรียนที่ 2/2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วย

  • ประธานคณะกรรมการ ฯ
  • ตัวแทนผู้ปกครอง
  • ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น
  • ตัวแทนครู
  • เลขานุการ (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน)

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

  • การดำเนินงานการรับนักเรียนและปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
  • การใช้สถานศึกษาเป็นที่พักสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
  • การดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2562
  • การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานจัดการศึกษาโดยยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคน เป็นคนที่มีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้

จึงได้จัด โครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ให้ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีการบูรณาการความรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงชั้น

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน พร้อมทั้งให้กำลังใจและคำแนะนำแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

โดยส่งเสริมการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 4 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่มานิเทศติดตามในครั้งนี้

กิจกรรมการตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่นักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและรับฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง

โดยนักเรียนทุกคนได้รับความรู้จากการอบรมในห้องเรียนและรับการสุ่มตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อไป

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี โดยการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

หลังทำกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ช่วยกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียน และทำความสะอาดร่างกาย ก่อนเข้าชั้นเรียนตามปกติ

Big Cleaning Day วันทำความสะอาดโรงเรียน

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกในเรื่องความสะอาด สร้างความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

ใช้กระบวนการ 5 ส คือ การสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ทุกคน

โครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้จัดโครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพ ปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นทางเลือกให้กลายเป็นวิชาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต

โครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพ การตัดผมชาย-หญิง

โครงการสร้างเสริมทักษะอาชีพ การทำขนมไทย