เปิดเรียนวันแรก

16 พ.ค.62 โรงเรียนบ้านร่องสะอาดเปิดเรียนวันแรก ผอ.อิษยา พรมสามสี และคณะครูได้ออกมายืนต้อนรับนักเรียน และผู้ปกครองที่หน้าโรงเรียน ในเช้าวันพฤหัสบดีที่อากาศสดใส นักเรียนเจอสิ่งใหม่ ๆ แหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ พบเจอคุณครูคนใหม่ ได้เลื่อนชั้นเรียนใหม่ สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและสดชื่นน่าเรียนรู้

ประชุมผู้ปกครอง 1/62

วันที่ 14 พ.ค.2562 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ให้ได้รับทราบถึงการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม และแจ้งผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน โดยพร้อมเพียงกัน

รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.2562

โรงเรียนบ้านร่องสะอาดร่วมกับผู้นำหมุู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิไตย โดยการเดินรณรงค์ ของนักเรียนชั้น อ.2-ม.3 จำนวน 185 คน เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เลือกคนดีเข้าสภาฯ ไม่ขายสิทธิ ไม่ขายเสียง เลือกผุู้นำที่มีคุณธรรมมาบริหารประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

ติว O – Net 4 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด โรงเรียนป่าไร่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ

การฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืีชฯในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 24 ม.ค.2562 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านร่องสะอาด เพื่อให้นักเรียนตระหนักร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร และไม้หายาก ให้คงอยู่ต่อไป

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านร่องสะอาดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ร้านค้า ร่วมบริจาคขนมและของรางวัล ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มากมาย

จัดกิจกรรม”แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด จัดกิจกรรม “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 โดยมี ผู้บริหาร ครู นักเรียนและลูกจ้างในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกขยะแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง

ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลพรหมสวัสดิ์

วันที่ 14 ธ.ค.2561 เวลา 12.30 น. นายฉลองชัย สมศรี  นายก อบต.พรหมสวัสดิ์ เป็นประะธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุเป้าหมาย  มีผู้ร่วมเข้าประชุมในตำบลพรหมสวัสดิ์ ดังนี้ 1.นายก อบต. 2.กำนัน 3. ผู้ใหญ่บ้าน  4. ผอ.ร.ร.  5.ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ 6. ศน.สพป.ศรีสะเกษเขต 1 มีโรงเรียนที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก 2 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า  2. โรงเรียนบ้านร่องสะอาด  ผลการคัดเลือกมีมติให้โรงเรียนบ้านร่องสะอาด เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลพรหมสวัสดิ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

ตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง

วันที่ 3 พ.ย.2561 คณะกรรมการตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย ผอ.โอกาส รวมสิทธิ์ (ผอ.ร.ร.กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)) น.ส.วิภานันท์ ปัตถา และ น.ส.จันทิมา  วงค์จอม ได้มาตรวจนับนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องสะอาด โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีตัวตนอยู่จริง 185 คน คิดเป็น 100 %

จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ 2561

โรงเรียนบ้านร่องสะอาด จัดกิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านร่องสะอาด ต่างพร้อมใจกระทำการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์และถวายราชสดุดีแด่พระองค์ อย่างพร้อมเพรียง