ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) จัดวันคริสต์มาสและปีใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส ประธานเปิดงาน/ จัดกิจกรรม มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ สนุกสนาน และจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ Merry Christmas & Happy new year.

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำบุคลากรและนักเรียน ระดับชั้น ป.๔-๖ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเยาวชนตำบลโนนเพ็ก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลฯ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒” เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)

ค่ายความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กราบขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล ที่ให้เกียรติมาให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงเรียนบ้านค้อยางปอ ชุมชน ผู้ปกครอง และให้กำลังแก่นักศึกษาในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ความอนุเคราะห์กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และอนุญาตให้นักศึกษามาค่ายในครั้งนี้

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน รับรู้นโยบาย – แนวทางการจัดการศึกษา ตลอดจนระเบียบและกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ อันจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายวิเลิศ อุ่นใจ ขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) กราบขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล ท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา และท่านประธาน CEO กลุ่มพยุห์ ท่านผอ.โอกาส รวมสิทธิ์ และท่านผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพยุห์ ที่ให้เกียรติอย่างสูงยิ่ง ในการมาเยี่ยมและให้กำลังใจค่ายจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่มาออกค่าย ณ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) ประธานกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านวิเลิศ อุ่นใจ และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการจงรักษ์ ประถมภาส พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) รู้สึกประทับใจ มีความยินดีอย่างยิ่งและมีกำลังใจในการจะร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

ค่ายอาสาพัฒนาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำรั้วโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนในระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อยางปอ (อสพป.35) นายวิเลิศ อุ่นใจ ประธานกรรมการสถานศึกษาและผู้นำหมู่บ้านค้อยางปอ ร่วมกับนักเรียนเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนชาวบ้านค้อยางปอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส

โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ร.ร.บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) สายชั้นป.3 -6 ในวันที่ 18 ก.พ 2562 ณ.อำเภอภูสิงห์