การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ได้รับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทที่ 6 คือ โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ การประเมินในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนเพ็กขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาตรวจเยี่ยม และประเมินผลการดำเนินงาน อย่างเป็นกัลญาณมิตร และได้ให้คำเสนอแนะในการดำเนินโครงการให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบพระคุณท่านว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีรับการประเมินจนเสร็จสิ้นการประเมิน ท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะอาจารย์จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ได้รับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทที่ 6 คือ โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ การประเมินได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนบ้านโนนเพ็กขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาตรวจเยี่ยม และประเมินผลการดำเนินงาน อย่างเป็นกัลญาณมิตร และได้ให้คำเสนอแนะในการดำเนินโครงการให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป ขอขอบพระคุณท่านว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต1 ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีรับการประเมินจนเสร็จสิ้นการประเมิน ท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะอาจารย์จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม จากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ภาค 310 อี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ภาค 310 อี ได้ส่งมอบโค-กระบือ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดย นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ได้เป็นผู้รับมอบโค-กระบือ ที่มีชื่อว่า โชคดีจากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ภาค 310 อี และ ท่าน ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ที่ร่วมสมทบเงินบริจาคร่วมทำบุญ เพื่อไถ่ชีวิตโค – กระบือ ตัวนี้ด้วย
ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ โดย พ.อ.ทัศน์พล สุพีสุนทร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก จำนวน 7 ทุน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก กลุ่ม CEO พยุห์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครู

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก กลุ่ม CEO พยุห์ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  และมอบนโยบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ ให้เป็นเด็กไทยที่ ดี เก่ง มีสุข      โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ขอกราบขอบพระคุณท่านรองรุ่งอรุณ   เมธาภัทรกุล เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม  มา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (สวดมนต์วันศุกร์สุดสัปดาห์)

โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก กลุ่ม CEO พยุห์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับผู้เรียน อย่างสอดคล้องกับโครงการคุณธรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย หลักความดีสากล 5 ประการ นำโดยท่าน ผอ.อนุศักดิ์   พันธ์งาม และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นประจำทุกวันศุกร์