วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ รับการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมวันไหว้ครูและได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ “นิเทศติดตาม DLTV” โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับฟังปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การจัด การเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ

ประเมินโรงเรียนศิล5

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 รับการประเมินโรงเรียนศีล 5

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เด็กๆ ร่วมเก็บผลผลิต เมล็ดถั่วพร้า ห้องเรียนศาสตร์พระราชา คิด ทำ นำ เปลี่ยน เรียนรู้การทำเกษตร ปลอดสารพิษ ปรับปรุงบำรุงดินให้มีชีวิต ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมแนะแนว

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาคณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ