วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ “นิเทศติดตาม DLTV” โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับฟังปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การจัด การเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ

ประเมินโรงเรียนศิล5

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 รับการประเมินโรงเรียนศีล 5

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เด็กๆ ร่วมเก็บผลผลิต เมล็ดถั่วพร้า ห้องเรียนศาสตร์พระราชา คิด ทำ นำ เปลี่ยน เรียนรู้การทำเกษตร ปลอดสารพิษ ปรับปรุงบำรุงดินให้มีชีวิต ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมทัศนศึกษา

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมแนะแนว

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาคณะครูบุคลากรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ “อิ่มบุญ” ทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน บายศรีสู่ขวัญ ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งและการเยี่ยมบ้าน

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รณรงค์เลือกตั้งและเยี่ยมบ้านนักเรียน (บ้านนิคมซอย ๔) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งและการเยี่ยมบ้าน

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รณรงค์เลือกตั้งและเยี่ยมบ้านนักเรียน (บ้านนิคม ซอย ๓) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ต.บ่อแก้ว จ.ศรีสะเกษ