ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยมี ท่านรองสุเทพ ศรบุญทอง และคณะกรรมการมาประเมิน โดยมีนายเศรษฐโชค  บุญเสริม ผอ.รร.และคณะครูบุคลากรในโรงเรียนให้การต้อนรับทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้การแนะนำและเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญไปเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ ๒๓ เป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

กิจกรรมวันครูปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี ๒๕๖๓ ภาคเช้ามีพิธีบูชาบูรพาจารย์และรับเกียรติบัตรครูดีเด่น ภาคบ่ายร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและภาคเย็นกิจกรรมพบปะสงสรรค์และนันทนาการ

การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชน บุคลากรและผู้ปกครองของนักเรียนบริจาคเงินและขนมสำหรับเป็นของรางวัล ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้และในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปแสดงกิจกรรมวันเด็กในส่วนของ อบต.ตะดอบ ที่โรงเรียนตะดอบวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในโรงเรียนในตำบลเดียวกัน
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเมืองศรีลำดวน

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มเมืองศรีลำดวนได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มมาประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยม่ชมและเสนอแนะในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

แข่งขันกีฬา”ดอกจานเกมส์”

วันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “ดอกจานเกมส์” ครั้งที่ ๒ ที่โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๕ โรงเรียน เพื่อเป็ฯการฝึกปฏิบัติวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และฝึกให้นักเรียนได้เล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา ห่างใกลยาเสพติดการจัดงานทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับพัฒนาสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้จัดงานทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับพัฒนาสถานศึกษาและได้จัดงานทำบุญตักบาตรอาคารอำนวยการโดยได้รับเกียรติจากท่านรองสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและรับมอบอาคารซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๓๐๓,๘๘๓ บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

อบรมธรรมสัญจร

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระมหาจิรพัฒน์ จิรปุญโญ วิทยากรอบรมธรรมสัญจรได้มาอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ เพื่อให้เยาวชนชองชาติได้เรียนรู้ศิลธรรม คุณธรรม อีกทั้งยังนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดไม่มากก็น้อย

อบรมนักเรียนสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โครงการสมาธิสร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้เข้าร่วมโครงการสมาธิสร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

งานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ นำทีมโดยท่านผอ.เศรษฐโชค บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาพร้อมกับคณะครูและบุคคลากรโรงเรียนได้ช่วยกันจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับคุณครูดวงพร  ศิริศิลป์