ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้นำอุปกรณ์การเรียนมาแจกให้ลูกๆนักเรียน เพื่อต่อยอดให้เด็กๆนักเรียนได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีกำลังใจในการเรียนต่อไป

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำด้วย ท่านผู้อำนวยการ นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง และคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน ได้จับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง และคณะครู มอบเงินทุนเด็กนักเรียนยากจนพิเศษจำนวน ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๒ คน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ กสศ.

วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้นอกสถานที่ตามนโยบายของกระทรงศึกษาธิการ โดยจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงชั้น ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์อุบล จังหวัดอุบลราชธานี และช่วงชั้นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ไปทัศนศึกษาที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาตร์

ในวันที่ ๑๘-๑๙ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดย นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับผู้ปกครองและผู้นำชุมชน จัดงานกีฬาสีภายในจำนวน ๒ วัน เพื่อมุ่งเน้นในนักเรียนรู้จักความสมมัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกวิทย์ น้อยมิ่งและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เชิญผู้ปกครองและผู้นำชุมชนประชุมและปรึกษาหารือในข้อราชการต่าง และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุจากธรรมชาติ

ในวันศุกร์ ที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง ได้เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการหลายๆอย่าง

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มฟากมูลกันทรารมย์ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการดีๆจากโรงเรียนบ้านทุ่งเทิน ในวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ คน