ในวันศุกร์ ที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง ได้เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการหลายๆอย่าง

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มฟากมูลกันทรารมย์ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ โครงการดีๆจากโรงเรียนบ้านทุ่งเทิน ในวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข

โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนได้มอบทุนการศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ คน

ทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมธรรมะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และโรงเรียนในเครือตำบลเมืองน้อย จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข และโรงเรียนบ้านหนองเทา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน บางส่วนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข