อาหารกลางวันของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 23 ก.ย. 2563

ในวันที่ 23 ก.ย.63 นำโดยนายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ ได้มอบทุนนักเรียนยากจน (กสศ.)ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ

ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ นายกฤษฎา พิมพันธ์ เเละคณะครูโรงเรียนบ้านพันลำ ประชุมเรื่องการจัดงานเกษียณของคุณลุงทองหลาง เเผลงงาม

กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ในตอนเช้าของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้นพันลำ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

กิจกรรมตอนเช้าของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในวันที่ 2 กันยายน 2563

กิจกรรมตอนเช้า ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในการทำกิจกรรมการจัดการเรียนสอน มุ่งสู่อาชีพ ด้วยการเก็บเห็ดที่โรงเรียนไปขายในชุมชน ทุกๆวันในตอนเช้าเเละตอนเย็น ในวันที่ 31 สิงหาคม 63

ในวันเสาร์ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านพันลำได้จัดการเรียนการสอนชดเชยวันที่ขาดหายไปให้ครบจำนวนเวลาเรียนของนักเรียน ในวันเสาร์ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมของน้องๆอนบุาล โรงเรียนบ้านพันลำ ในการเรียนคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการเรียนวิชาชุมนุมของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ