กิจกรรมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแทง ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนและประชาชน ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และในวันเดียวกัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแทงวิทยา จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลซำ

โรงเรียนบ้านแทงวิทยา เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลซำ

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ไปร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ณ ฝายเก็บน้ำบ้านขะยุง หมู่ที่ 4 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ มาเป็นประธานเปิดงาน

นางสาววราลักษ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยงาม สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งในการทำการเกษตรวางแผนจัดการที่ดี เป็นแหล่งจัดกิจกรรมได้ต่างๆ มากมาย ขอให้ดำเนินการต่อไป

คณะผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายคมส์ศรณ์ พรหมประภัศศร ท้องถิ่นอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  นายไพบูลย์ บุตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อปพร. อสม. ประชาชน ครู นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน อสล. เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

การดำเนินการได้มีการนำเครื่องจักรมาช่วยในการทำงาน เช่น รถแบ๊คโฮขุดตัก รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก เรือท้องแบน จนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยลานกิจกรรม BBL

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านแทงวิทยา นำโดย นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยลานกิจกรรม BBL ณ โรงเรียนบ้านแทงวิทยา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านแทงวิทยาร่วมโครงการ ปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติ อบต.ซำ ครั้งที่ 4

โรงเรียนบ้านแทงวิทยาร่วมโครงการปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติ อบต.ซำ ครั้งที่ 4  รณรงค์ให้ประชาชนร่วมในกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีเพื่อลูกหลาน

ที่โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  นายอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติ อบต.ซำ ครั้งที่ 4 เพื่อขจัดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยมี นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และมี นายชัชวาล แข่งขัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน

โดยนางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลซำ ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในเรื่องงานสิ่งแวดล้อมของตำบล ได้จัดให้มีการดำเนินโครงการปั่น ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4   ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลาน โดยปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และดิน การสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์ สำหรับทุกคนในอนาคต และการรณรงค์ให้ประชาชนได้ ปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกาย ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลซำและภาคีเครือข่าย มุ่งมั่นตั้งใจ ให้ความร่วมมือรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในท้องถิ่นตลอดไป

จากนั้น นายชัชวาล แข่งขัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานพิธี ได้นำคณะผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้นว่า นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ  นายอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา นายไพบูลย์ บุตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) นางสุภาวดี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ พร้อมด้วยครู นักเรียน ผู้นำหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนในตำบลซำ ปั่นจักรยานจากโรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)ไปตามเส้นทางถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท แยกหนองอะลาง   ผ่านหน้า อบต.ซำ เลี้ยวขวา มุ่งหน้าเข้าสู่โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร   และร่วมมือกันปลูกไม้ยืนต้น หญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่หนองน้ำ เพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป.

 

คณะกรรมการฯ เข้าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนบ้านแทงวิทยา

ที่โรงเรียนบ้านแทงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ประธานกลุ่ม CEO เมืองสวนสมเด็จ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ บุตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบก ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของนายอุดม โพธิ์ชัย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแทงวิทยา โดยมีนายประสิทธิ์ ศรีเมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประเมินฯ โดยแนะนำข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาในรูปแบบวีดิทัศน์ และการเยี่ยมชมผลงาน การบริหารงาน เกียรติบัตรรางวัลที่ได้รับทั้งในส่วนของนักเรียน ครู และผู้บริหาร

แก้ไขโปรแกรมการแข่งขันตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ตัวแทนเขต 1 (1)

โปรแกรมแข่งขันตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ตัวแทนเขต 1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ